Ba oh

Giải phương trình Ba(OH)2 + NH4Cl → BaCl2 + NH3↑ + H2O

Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O Đây là phương trình phản ứng hóa học khi Cho dung dịch Ba(OH)2 tác dụng với NH4Cl sinh ra khí có mùi khai amoniac dưới điều kiện không có. Bài viết hướng dẫn các em học sinh viết phương trình cũng như giải bài tập và câu hỏi trắc nghiệm liên quan. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Viết phương trình phản ứng hóa học :

Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O

Điều kiện phản ứng : Không có

Cách thực hiện phản ứng : Cho dung dịch Ba(OH)2 tác dụng với NH4Cl ta thấy Khi cho bari hiđroxit phản ứng với amoni clorua sinh ra khí có mùi khai amoniac

Thông tin thêm

Tương tự Ba(OH)2, các bazơ khác như NaOH, KOH, Ca(OH)2 cũng có phản ứng với NH4Cl tạo khí NH3

Ba oh

Đôi nét về Ba(OH)2

Bari hydroxide là hợp chất hóa học với công thức hóa học Ba(OH)2(H2O)x. Chất ngậm nước đơn (x =1) được biết đến với tên baryta, là một trong những hợp chất chính của bari. Hạt monohydrat trắng này là dạng thương mại chính của bari hydroxide.

Điều chế Ba(OH)2

Bari hydroxide có thể được điều chế bằng cách hòa tan bari oxit (BaO) trong nước:

BaO + 9 H2O → Ba(OH)2·8H2O
Nó kết tinh thành phân tử ngậm 8 nước octahydrate, chuyển đổi thành ngậm đơn nước monohydrate khi nung nóng trong không khí. Tại 100 °C trong chân không, phân tử monohydrat sẽ phân giải thành BaO và nước.[2] Phân tử monohydrate có cấu trúc phân lớp (xem hình trên). Trung tâm Ba2+ có cấu trúc vuông góc phản lăng trụ vuông. Mỗi trung tâm ion Ba2+ bị ràng buộc bởi hai phối tử nước và sáu phối tử hydroxide, được liên kết đôi và liên kết ba với các trung tâm láng giềng Ba2+ khác[3]. Trong phân tử ngậm 8 nước, các trung tâm ion Ba2+ kết nối nhưng không chia sẻ các

Bài tập vận dụng :

Ví dụ 1: Cho dãy các chất: (NH4)2SO4, NaCl, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là

A. 4. B. 2.

C. 1. D. 3.

Đáp án: B

Hướng dẫn giải

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2NH3 + 2H2O

FeCl2 + Ba(OH)2 → Fe(OH)2 + BaCl2

AlCl3 có tạo kết tủa nhưng sau đó bị hòa tan trở lại

Ví dụ 2: Bari có cấu trúc tinh thể theo kiểu nào?

A. Lập phương tâm khối

B. Lục phương

C. Lập phương tâm diện

D. Khác

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

Bari có cấu trúc tinh thể dạng lập phương tâm khối

Ví dụ 3: Dung dịch chất nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 tạo ra kết tủa?

A. NaCl B. Ca(HCO3)2

C. KCl D. KNO3

Đáp án: B

Hướng dẫn giải

Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 → CaCO3 + BaCO3 + 2H2O

Xem thêm :