tìm tích biết hai thừa số là 5 và 9

Cách tìm tích biết hai thừa số là 5 và 9, Luyện tập chung Toán lớp 2

Nội dung bài học hôm nay svnckh sẽ hướng dẫn bạn làm bài tập 3, 4 trang 26 SGK Toán lớp 2 tập 2 cánh diều. Bài Luyện tập chung – phép nhân, phép chia. Cùng tham khảo Cách tìm tích biết hai thừa số là 5 và 9 nhé.

Tìm hiểu thêm :

tìm tích biết hai thừa số là 5 và 9

Hướng dẫn giải bài 3, 4 trang 26 SGK

Bài 3. Chọn dấu ( +; -; x; 🙂 thích hợp:

12 [?] 4 = 8      25 [?] 5 = 30             2 [?] 4 = 8

20 [?] 5 = 4       2 [?] 3 = 6                18 [?] 2 = 9

Giải bài tập

12 – 4 = 8             25 + 5 = 30          2 x 4 = 8

20 : 5 = 4              2 x 3 = 6              18 : 2 = 9

Bài 4.

a. Tìm tích, biết hai thừa số là 5 và 9

b. Tìm thương biết số bị chia là 16 và số chia là 2

Giải bài tập

a,

Cách tìm tích biết hai thừa số là 5 và 9

Để tìm tích của hai thừa số 5 và 9, bạn chỉ cần nhân chúng lại với nhau. Vì vậy, tích của hai thừa số đó sẽ là:

5 x 9 = 45

Vậy, tích của hai thừa số 5 và 9 là 45.

b.

Để tìm thương khi chia số 16 cho 2, bạn chỉ cần chia số bị chia cho số chia. Vì vậy, thương của phép chia đó sẽ là:

16 ÷ 2 = 8

Vậy, thương của phép chia số 16 cho 2 là 8.