CH4

Al4C3 ra CH4 Cân bằng phương trình Nhôm cacbua tạo ra khí CH4

Al4C3 + H2O → CH4 + Al(OH)3 Đây là phản ứng cộng của phương trình hóa học Cho Al4C3 tác dụng với nước,  Nhôm cacbua tan dần tạo kết tủa keo trắng, đồng thời có khí CH4 thoát ra ngoài. Hi vọng các kiến thức cơ bản này sẽ giúp các em giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận liên quan đến viết và cân bằng phương trình của Nhôm cacbua tạo ra khí CH4. Mời các bạn cùng theo dõi.

Xem thêm :

Cân bằng phương trình phản ứng hóa học :

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3↓ + 3CH4↑

Điều kiện phương trình phản ứng Al4C3 ra CH4

Nhiệt độ phòng

Cách thực hiện phản ứng điều chế metan trong phòng thí nghiệm

Cho Al4C3 tác dụng với nước ta thấy Hiện tượng Nhôm cacbua tan dần tạo kết tủa keo trắng, đồng thời có khí CH4 thoát ra.

CH4

Tính chất hóa học của CH4

Công thức cấu tạo của CH4

Metan có thể tham gia vào một số phản ứng hóa học như:

– Phản ứng thế với halogen clo, brom

Mêtan phản ứng với Halogen cho ra dẫn xuất halogen và hidro halogenua.

Ví dụ đối với Cl: Metan phản ứng với Clo trong ánh sáng khuếch tán theo nhiều giai đoạn:

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl

CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl

– Phản ứng với hơi nước tạo khí CO

CH4 + H2O → CO + H2O

Điều kiện phản ứng: Nhiệt độ 100oC, Chất xúc tác Ni

– Phản ứng cháy với oxi

Phản ứng cháy hoàn toàn:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + Q

Q= −891 kJ/mol ở 25oC, 1 atm

Phản ứng cháy không hoàn toàn: Được dùng trong sản xuất fomanđehit, bột than, khí đốt,…

Tính chất hóa học CH4

(đốt trong điều kiện thiếu không khí)

– Phản ứng phân hủy tạo axetilen

Metan bị nhiệt phân bằng cách nung nóng nhanh metan với 1 lượng nhỏ oxi ở nhiệt độ khoảng 1500oC:

(ΔH = 397kJ/mol)

Oxi được dùng để đốt cháy 1 phần metan, cung cấp thêm nhiệt cho phản ứng.

Bài tập vận dụng :

Câu 1. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số các phát biểu sau:

(1) Metan cháy với oxi tạo hơi nước và khí lưu huỳnh đioxit.

(2) Phản ứng hóa học giữa metan và clo được gọi là phản ứng thế.

(3) Trong phản ứng hóa học, giữa metan và clo, chỉ có duy nhất một nguyên tử hiđro của metan có thể được thay thế bởi nguyên tử clo.

(4) Hỗn hợp gồm hai thể tích metan và một thể tích oxi là hỗn hợp nổ mạnh.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án A

Các phát biểu sai là:

a) Metan cháy với oxi tạo hơi nước và khí lưu huỳnh đioxit => Sai vì tạo khí cacbonic (CO2) chứ không phải là lưu huỳnh đioxit

c) Trong phản ứng hóa học giữa Metan và Clo, chỉ có duy nhất một nguyên tử Hiđro của Metan có thể được thay thế bởi nguyên tử Clo => Sai.

d) Hỗn hợp gồm hai thể tích Metan và một thể tích Oxi là hỗn hợp nổ mạnh => Sai, hỗn hợp nổ gồm một thể tích Metan và hai phần thể tích Oxi

Chỉ có phát biểu b đúng

Câu 2. Cho dung dịch NH3 dư vào dd AlCl3 và ZnCl2 thu được A. Nung A được chất rắn B. Cho luồng H2 đi qua B nung nóng sẽ thu được chất rắn:

A. Zn và Al

B. Zn và Al2O3

C. ZnO và Al2O3

D. Al2O3

Đáp án D
AlCl3 + 3NH3 + 6H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

ZnCl2 + 2NH3 + 2H2O → Zn(OH)2 + 2NH4Cl

Zn(OH)2 + NH3 dư → [Zn(NH3)6](OH)2