bảng 1000

Bảng thừa số nguyên tố, Bảng thừa số nguyên tố từ 1 đến 1000

Bảng thừa số nguyên tố, Bảng thừa số nguyên tố từ 1 đến 1000 là bảng dạng phân tích tiêu chuấn (xem định lý cơ bản của số học) của các số tự nhiên từ 1 đến 1000. Khi n là một số nguyên tố, phân tích tiêu chuẩn của n là chính nó và trong bảng này n được in đậm. 1 là một số đặc biệt, nó không phải là số nguyên tố và cũng không phải là hợp số, vì nó chỉ có 1 ước số là chính nó. Các em cùng tìm hiểu bảng thừa số từ 1 đến 1000 nhé.

Bảng thừa số từ 1 đến 100

bảng từ 1-100

Tìm hiểu thêm : Thừa số nguyên tố là gì?

Bảng thừa số từ 101 đến 200

bảng từ 101 đến 200

Bảng thừa số từ 201 đến 300

bảng từ 201 đến 300

Bảng thừa số từ 301 đến 400

301 đến400

Bảng thừa số từ 401 đến 500

bảng từ 401 đến 500

Bảng thừa số từ 501 đến 600

bảng 600

Tìm hiểu thêm : Kết quả phép nhân 3x(x-2) 

Bảng thừa số từ 601 đến 700

bảng 700

Bảng thừa số từ 701 đến 800

bảng 800

Bảng thừa số từ 801 đến 900

bảng 900

Bảng thừa số từ 901 đến 1000

bảng 1000