nồng độ mol trong dung dịch

Công thức tính nồng độ mol (CM) của dung dịch là gì? Bài tập liên quan

Công thức tính nồng độ mol (CM) của dung dịch là gì? Cách tính là gì? Bài tập liên quan. Hãy xem bài viết dưới đây để tìm hiểu những thông tin quan trọng để giải quyết tốt bài tập nhé.

Tìm hiểu thêm :

Nồng độ Mol là gì?

Nồng độ mol của dung dịch cho chúng ta biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch là bao nhiêu.

Công thức tính nồng độ mol

Ngoài công thức tính nồng độ phần trăm thì công thức tính nồng độ mol cũng rất quan trọng và xuất hiện nhiều trong các bài tập.

1. Công thức tính nồng độ mol theo khối lượng

công thức nồng độ mol

Trong đó:

n: ký hiệu số mol
m: khối lượng của chất đó
M: Khối lượng mol của chất đó (có sẵn trong bảng tuần hoàn hóa học)
V: Thể tích (đktc)
2. Cách tính nồng độ mol

Nồng độ mol có ký hiệu là CM và được tính theo công thức

nồng độ mol trong dung dịch

CM: ký hiệu của nồng độ mol
n: Ký hiệu số mol chất tan
V: Ký hiệu thể tích dung dịch

3. Cách xác định nồng độ mol

+) Xác định nồng độ mol của dung dịch với số mol và thể tích

==> Nồng độ mol thể hiện mối liên hệ giữa số mol của một chất tan chia cho thể tích của dung dịch, tính bằng lit. Cụ thể như sau:

Nồng độ mol = số mol chất tan / số lít dung dịch

+) Xác định nồng độ mol của dung dịch từ số mol và ml dung dịch

==>Với công thức tính nồng độ mol này, bạn cần phải xác định số mol của chất tan trong một (l) dung dịch thay vì (ml) dung dịch. Cụ thể, công thức tính C mol như sau:

Nồng độ mol = số mol chất tan / số lít dung dịch

+) Xác định nồng độ mol của dung dịch từ khối lượng và thể tích

==> Nồng độ mol thể hiện mối liên hệ giữa số mol của một chất tan với thể tích dung dịch. Cụ thể như sau:

Nồng độ mol = nồng độ chất tan / số lít dung dịch

Bài tập cách tính nồng độ mol

Bài tập 1: 16 gam NaOH có trong 200 ml dung dịch, hãy tính nồng độ mol của dung dịch

Lời giải:

– Ta đổi 200 ml = 0,2 lít

– nNaOH = 16/ 40 = 0,4 mol

=> Áp dụng công thức tính nồng độ mol CM=n/Vdd ta có

CM = n/ V = 0,4/ 0,2 = 2M

Kết luận: Nồng độ mol của dung dịch là 2M

Bài tập 2: Hãy tính khối lượng H2SO4 có trong 50 ml dung dịch H2SO4 2M

Lời giải:

Áp dụng công thức tính nồng độ mol CM=n/Vdd ta có

nH2SO4 = CM.V = 0,1 mol

=> mH2SO4 = 0,1.98 = 98 gam

Kết luận: Trong 50 ml dung dịch H2SO4 có 98 gam H2SO4 .