ứng dụng đời sống

Khái niệm đoạn mạch nối tiếp, ứng dụng thực tế

Ở bài 4 vật lý lớp 9 chúng tôi sẽ giới thiệu đến các em học sinh và các bạn đọc nội dung về đoạn mạch nối tiếp một cách đầy đủ nhất, giúp các em hiểu được nội dung, đặc điểm cũng như công thức để áp dụng để giải các bài tập cũng như trong thực tế sau này.

Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp

– Đoạn mạch gồm n điện trở mắc nối tiếp được biểu diễn như hình vẽ:

sơ đồ đoạn mạch

Trong đó: R1, R2,…,Rn là các điện trở

UAB là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch

U1, U2,…,Un lần lượt là hiệu điện thế trên mỗi điện trở

I1, I2,…,In lần lượt là cường độ dòng điện qua mỗi điện trở

IAB là cường độ dòng điện qua mạch chính

+ Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng cường độ dòng điện chạy qua từng điện trở:

IAB = I1 = I2 = … = In

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần:

UAB = U1 + U2 + … + Un

– Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

u1=r1

Vị trí tương đối của hai đường tròn, công thức toán học chuẩn

Lý thuyết tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Các cách nhận biết tiếp tuyến của đường tròn, bài tập vận dụng

Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp :

Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp
Điện trở tương đương (Rtđ) của một đoạn mạch gồm nhiều điện trở là một điện trở có thể thay thế cho các điện trở đó, sao cho với cùng một hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước.

Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng các điện trở thành phần.

Với đoạn mạch gồm n điện trở mắc nối tiếp: Rtđ = R1 + R2 +…+ Rn

Chú ý:

Ampe kế, dây nối trong mạch thường có giá trị rất nhỏ so với điện trở của đoạn mạch cần đo cường độ dòng điện, nên ta có thể bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối khi tính điện trở của mạch nối tiếp.

Ứng dụng đời sống :

Dãy đèn điện gồm nhiều bóng đèn sợi đốt nhỏ mắc nối tiếp nhau, Trong bóng đèn này có gắn một băng kép (thanh lưỡng kim nhiệt). Băng kép này tạo thành một công tắc nhiệt C. Ban đầu công tắc này đóng nên khi nối dây đèn vào nguồn điện, dòng điện đi qua dây đèn khiến các đèn trong dãy sáng. Đèn sáng lên sẽ khiến công tắc C ngắt mạch. Do các đèn mắc nối tiếp nên các đèn trong dãy đều tắt. Sau đó đèn nguội đi, công tắc C lại đóng mạch và các đèn lại sáng lên. Quá trình này cứ thế lặp đi lặp lại khiến dãy đèn bật tắt liên tục.

ứng dụng đời sống

Bài tập vận dụng :

Câu 1 :

cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2

câu hỏi 1

Câu 2 :

Cho hai điện trở R1=R2 = 20Ω được mắc như ở sơ đồ hình 4.3 a.Tính đoạn trở tương đương của đoạn mạch đó

câu hỏi 2

Lời giải :

câu trả lời

Các dạng bài vật lý 9 liên quan :

Thực hành cách xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

Khái niệm định luật ôm, điện trở của dây dẫn

Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Đoạn mạch nối tiếp là gì? Điện trở R, U mắc nối tiếp công thức và bài tập