Phương trình ion rút gọn Fe2(SO4)3 + NaOH.1

Phương trình ion rút gọn Fe2(SO4)3 + NaOH

Phương trình ion rút gọn Fe2(SO4)3 + NaOH được viết từ phương trình hóa học khi Nhỏ dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch Fe2(SO4)3 sẽ tạo thành phương trình phản ứng. Vậy phương trình ion rút gọn được viết như thế nào? Dưới đây là nội dung bao gồm cách viết phương trình ion rút gọn, Mời các bạn cùng theo dõi.

Cách viết phương trình ion rút gọn

Nhỏ dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch Fe2(SO4)3 sẽ tạo thành phương trình phản ứng.

Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

Fe2(SO4)3 và NaOH là các chất dễ tan và phân li mạnh

Fe2(SO4)3→ 2Fe3+ + 3SO42−

NaOH → Na+ + OH-

Trong dung dịch các ion Fe3+ sẽ kết hợp với ion OH- tạo thành chất kết tủa Fe(OH)3

Phương trình ion thu gọn

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

Tìm hiểu thêm :

Phương trình ion rút gọn Fe2(SO4)3 + NaOH.1

Câu hỏi liên quan

Câu 1 : viết pt phân tử , pt ion đầy đủ , pt ion rút gọn cho các phản ứng sau:
1, FeSO4 + NaOH
2, Fe2(SO4)3 +NaOH
3, (NH4)2SO4 + BaCl2
4, NaF + Hcl
5, NaF + AgNO3
6, Na2CO3 + Ca(NO3)2

Giải bài tập

bài 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2. Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các cặp chất sau:

a) Fe2(SO4)3 + KOH

b) NaCl + AgNO3

c) FeS (r) + HCl

d) KHCO3 + KOH

Giải bài tập

a) Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

b) NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl↓

Cl- + Ag+ → AgCl↓

c) FeS(r) + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑

FeS(r) + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

d) KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O

H+ + OH- → H2O