FeS+HCl Viết phương trình ion rút gọn

FeS+HCl Viết phương trình ion rút gọn đầy đủ nhất

FeS+HCl Viết phương trình ion rút gọn bao gồm viết phương trình phân tử của phản ứng cũng như phương trình ion FeS tác dụng HCl. Hi vọng bài viết này sẽ giúp các bạn giải quyết tốt các bài tập liên quan cũng như đạt kết quả cao trong các bài thi, Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Viết phương trình ion rút gọn FeS + HCl

Nhỏ dung dịch FeS vào ống nghiệm đựng dung dịch HCl sẽ tạo thành phương trình phản ứng.

FeS (r) + 2HCl → FeCl2 + H2S

Phương trình ion thu gọn:

FeS (r) + 2H+ → Fe2+ + H2S

FeS+HCl Viết phương trình ion rút gọn

Xem thêm :

Câu hỏi liên quan

Câu 1. Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2

(2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Fe3O4 + HCl

(4) BaCl2 + Na2SO4

(5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2

Giải bài tập

1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → 2NH4Cl + BaSO4

Ba2+ + SO42−→ BaSO4

2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → Cu(NO3)2 + BaSO4

Ba2+ + SO42−→ BaSO4

3) Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 8H+ → Fe2+ + 2Fe3+ + 4H2O

4) BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl

Ba2+ + SO42−→ BaSO4

5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2→ 2NH3 + 2H2O + BaSO4

2NH4+ + Ba2+ + SO42− + 2OH− → BaSO4+ 2NH3 + 2H2O

Câu 2. Cho 13,4 gam hỗn hợp A gồm CaCO3 và MgCO3 vào dung dịch HCl vừa đủ, thoát ra 3,36 lít khí (đktc) và dung dịch B chứa m gam muối clorua. Tính khối lượng m gam muối clorua.

Giải bài tập

Phương trình trao đổi ion

2H+ + CO32- → CO2 + H2O

nCl- = nH+ = 2nCO2 = 0,15 mol

m = mX – mCO32- + mCl- = 13,4 – 0,15.60 + 0,3.35,5 = 15,05 gam

Câu 3. Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300ml dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng:

A. Làm quỳ tím hoá xanh

B. Làm quỳ tím hoá đỏ

C. Phản ứng được với magie giải phóng khí hiđro

D. Không làm đổi màu quỳ tím

Giải bài tập

nBa(OH)2 = 0,1.0,1 = 0,01 mol;

nHCl = 0,3.0,1= 0,03 mol

Phương trình hóa học

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O

Xét tỉ lệ: nBa(OH)2/1=0,01/1>nHCl/2 = 0,03/2 =0,015

=> Ba(OH)2 phản ứng hết, HCl dư

=> Dung dịch sau phản ứng thu được gồm HCl dư và BaCl2

Vì BaCl2 là muối, không làm đổi màu quỳ, còn HCl là axit làm quỳ hóa đỏ

=> dung dịch thu được sau phản ứng làm quỳ hóa đỏ