code 3

Thừa số nguyên tố c++ là gì? Phân tích số nguyên n ra các thừa số nguyên tố

Thừa số nguyên tố c++ là gì? Phân tích số nguyên n ra các thừa số nguyên tố như thế nào? Nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp bạn cách phân tích cũng như lập trình một cách chính xác nhất.

Tìm hiểu thêm :

Thừa số nguyên tố c++ là gì?

Trong C++, một thừa số nguyên tố là một số nguyên dương chỉ có thể chia hết cho 1 và chính nó. Để kiểm tra xem một số có phải là thừa số nguyên tố hay không, bạn có thể sử dụng một thuật toán kiểm tra thừa số nguyên tố như sau:

code

code 1

Trong đoạn mã trên, hàm isPrime() kiểm tra xem một số có phải là thừa số nguyên tố hay không bằng cách kiểm tra xem số đó có chia hết cho bất kỳ số nguyên nào từ 2 đến căn bậc hai của số đó hay không. Nếu có một số nào đó chia hết cho số đó, thì số đó không phải là thừa số nguyên tố. Nếu không, số đó là thừa số nguyên tố.

Bạn có thể thay đổi đoạn mã trên để kiểm tra các số khác nhau.

Phân tích số nguyên n ra các thừa số nguyên tố

Để phân tích một số nguyên n thành các thừa số nguyên tố, bạn có thể sử dụng một vòng lặp để tìm các thừa số nguyên tố từ nhỏ nhất đến lớn nhất và thực hiện phép chia để kiểm tra xem số đó có là thừa số nguyên tố của n không. Dưới đây là một ví dụ về cách phân tích số nguyên n thành các thừa số nguyên tố trong C++:

code 2

code 3

Trong đoạn mã trên, hàm primeFactors() sẽ phân tích số nguyên n thành các thừa số nguyên tố bằng cách kiểm tra từng số từ 2 đến căn bậc hai của số n. Nếu số đó là thừa số nguyên tố của n, nó sẽ được in ra và số n sẽ được chia cho số đó. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi số n không còn là thừa số nguyên tố nữa.

Ví dụ, nếu bạn nhập số nguyên dương là 84, đầu ra sẽ là “Các thừa số nguyên tố của 84 là: 2 2 3 7”, điều này có nghĩa là 84 = 2 * 2 * 3 * 7.