thừa số nguyên tố của 120

Thừa số nguyên tố của 120 Các bước phân tích thừa số nguyên tố

Thừa số nguyên tố của 120 Các bước phân tích thừa số nguyên tố làm sao có kết quả chính xác. Dưới đây là nội dung cũng như cách làm để biết thừa số nguyên tố của 120 là số nào?

Tìm hiểu thêm :

Cách 1 :

Để tìm thừa số nguyên tố của số 120, chúng ta có thể thực hiện các bước sau:

  1. Phân tích 120 thành các thừa số nguyên tố nhỏ hơn. Bắt đầu với số nguyên tố nhỏ nhất là 2, ta kiểm tra xem 120 có chia hết cho 2 hay không. Ta thấy rằng 120 chia hết cho 2.

120 ÷ 2 = 60

2. Tiếp tục phân tích số 60. Ta tiếp tục chia cho 2:

60 ÷ 2 = 30

30 cũng là một số chẵn, nên ta tiếp tục chia cho 2:

30 ÷ 2 = 15

3. Bây giờ, ta kiểm tra thử các số nguyên tố tiếp theo lớn hơn 2, bắt đầu từ 3. Ta thấy rằng 15 không chia hết cho 3.

4. Tiếp tục kiểm tra số nguyên tố lớn hơn là 5. 15 cũng không chia hết cho 5.

5. Cuối cùng, ta kiểm tra xem 15 có chia hết cho 7 hay không. 15 cũng không chia hết cho 7.

Vậy thừa số nguyên tố của 120 là 2, 2 và 3.

thừa số nguyên tố của 120

Cách 2 :

Sau bài học này, ta sẽ biết 2 phương pháp để viết số 120 thành tích các thừa số nguyên tố.

PP 1. Viết theo cột dọc:

phương pháp 1

 

 

 

 

 

 

 

PP 2. Viết rẽ nhánh:

phương pháp 2