phân tích thừa số bằng máy tính

Phân tích ra thừa số nguyên tố bằng máy tính

Để phân tích một số thành thừa số nguyên tố bằng máy tính, bạn có thể sử dụng một số ngôn ngữ lập trình như Python để viết một đoạn mã. Dưới đây là một ví dụ về cách phân tích một số thành các thừa số nguyên tố bằng Python:

Tìm hiểu thêm :

phân tích thừa số bằng máy tính

Trong ví dụ trên, chúng ta xây dựng một hàm ” prime_factors(n) “ để phân tích số ” n “ thành các thừa số nguyên tố. Hàm này sử dụng phương pháp tham lam để tìm các thừa số nguyên tố từ nhỏ đến lớn. Đầu tiên, chúng ta kiểm tra xem số n có chia hết cho i không. Nếu có, chia n cho i và thêm i vào danh sách các thừa số. Nếu không, tăng i lên một đơn vị và tiếp tục kiểm tra cho đến khi i bằng căn bậc hai của n. Cuối cùng, nếu n vẫn còn lớn hơn 1 sau khi kiểm tra xong, nó cũng là một thừa số nguyên tố và được thêm vào danh sách.

Trong chương trình chính, chúng ta nhập số cần phân tích từ người dùng và gọi hàm prime_factors để tìm các thừa số nguyên tố. Kết quả được in ra màn hình.

Ví dụ:

ví dụ

Trong trường hợp này, 84 được phân tích thành 2 * 2 * 3 * 7, trong đó 2, 3 và 7 là các thừa số nguyên tố.