bài tập 6

Thừa số nguyên tố của 30 là bao nhiêu? Phân tích các số ra thừa số

Thừa số nguyên tố của 30 là bao nhiêu? Phân tích các số ra thừa số như thế nào? Cùng svnckh đi giải bài tập có liên quan nhé.

Tìm hiểu thêm :

Phương pháp giải bài tập

Thừa số nguyên tố của một số là các số nguyên tố mà chia hết cho số đó mà không để lại dư. Để tìm thừa số nguyên tố của số 30, chúng ta có thể thực hiện các bước sau:

  1. Phân tích số 30 thành tích các thừa số nguyên tố nhỏ hơn:
    30 = 2 * 15
    (số 2 là một thừa số nguyên tố)
  2. Tiếp tục phân tích thừa số 15:
    15 = 3 * 5
    (cả hai số 3 và 5 đều là các thừa số nguyên tố)

Vậy, thừa số nguyên tố của số 30 là 2, 3 và 5.

Giải Toán lớp 6 Bài 10: Số nguyên tố

Câu hỏi 3 trang 41 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Tìm các số còn thiếu trong phân tích số 30 ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cột ở hình bên

bài tập 6