C2H5OH

C2H5OH ra CH3COOH ( etanol ra axit axetic ) viết phương trình phản ứng.

Điều chế etanol ra axit axetic và viết phương trình phản ứng C2H5OH ra CH3COOH, là những kiến thức mà bạn sẽ gặp phải trong các bài tập sắp tới.. Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn cách viết và cân bằng phương trình phản ứng để Điều chế axit axetic từ ancol etylic, đây cũng là phương pháp điều chế axit axetic trong nghiệp phổ biến nhất C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O hãy theo dõi bài viết của chúng tôi để hiểu và vận dụng làm bài tập một cách chính xác nhất.

Viết cân bằng phương trình phản ứng hóa học C2H5OH ra CH3COOH :

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Điều kiện của phương trình : Men giấm

Thực hiện thí nghiệm :

cho rượu etylic tác dụng với oxi ta sẽ Điều chế được axit axetic và thấy có hơi nước thoát ra.

C2H5OH

Thông tin thêm điều chế axit axetic

CH3COOH chính là giấm ăn, và đây cũng là phương pháp sản xuất giấm ăn bằng cách lên men dung dịch rượu etylic loãng

Các phương pháp điều chế axit axetic

Trong công nghiệp, đi từ Butan C4H10

2C4H10 + 3O2 (xúc tác, to) → 4CH3COOH + 2H2O

Để sản xuất giấm ăn, người ta thường dùng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng

CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + 2H2O

Chú ý: Những hợp chất hữu cơ phân tử có chứa nhóm -COOH, có công thức thức CnH2n+1COOH được gọi là axit cacboxylic no đơn chức và cũng có tính chất tương tự axit axetic.

Các phương trình điều chế C2H5OH :

– H2S + C2H5OK ⟶ C2H5OH + KHS

– H2S + Li(C2H5O) ⟶ C2H5OH + LiHS

– NaHCO3 + CH3COOC2H5 ⟶ C2H5OH + CH3COONa + CO2

– NaOH + CH3COOC2H5 ⟶ C2H5OH + CH3COONa

Câu hỏi áp dụng :

Câu 1. Dãy chất tác dụng với axit axetic là

A. ZnO; Cu(OH)2; Cu; CuSO4; C2H5OH.

B. CuO; Ba(OH)2; Zn; Na2CO3; C2H5OH.

C. Ag; Cu(OH)2; ZnO; H2SO4; C2H5OH.

D. H2SO4; Cu(OH)2; C2H5OH; C6H6; CaCO3.

Đáp án B
Câu 2. Hòa tan hoàn toàn 24 gam CuO vào dung dịch CH3COOH 10%. Khối lượng dung dịch CH3COOH cần dùng là

A. 340 gam.

B. 320 gam.

C. 380 gam.

D. 360 gam.

Đáp án D
Câu 3. Hòa tan 20 gam CaCO3 vào dung dịch CH3COOH dư. Thể tích CO2 thoát ra (đktc) là

A. 3,36 lít.

B. 4,48 lít.

C. 5,60 lít.

D. 2,24 lít.

Đáp án B
Câu 4. Dung dịch axit axetic không phản ứng được với

A. Mg.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. NaNO3.

Đáp án D
A. Mg + 2CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2

B. CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

C. 15CH3COOH + 10NaHCO3 → 10CH3COONa + 2H2O + 20CO2

Nội dung cần xem thêm :