Phương trình ion rút gọn h+ + oh-

Phương trình ion rút gọn h+ + oh- Bản chất của PTHH được biểu diễn

Phương trình ion rút gọn h+ + oh- Bản chất của PTHH được biểu diễn như thế nào? Câu hỏi này được rất nhiều người đưa ra cũng như tìm hiểu, Bài viết này sẽ gửi đến các bạn những thông tin và bài tập liên quan giúp các bạn nắm rõ từ đó có thể làm tốt các bài tập cũng như đạt kết quả cao trong các bài thi.

Phương trình ion rút gọn h+ + oh-

Phương trình ion thu gọn: H+ + OH- → H2O biễu diễn bản chất của phản ứng hóa học nào dưới đây?

A. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl
B. H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O
C. 3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O
D. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

Phương pháp giải:

Cách chuyển đổi các phương trình phân tử sang phương trình ion rút gọn:

+ Chuyển tất cả các chất vừa dễ tan, vừa điện li mạnh thành ion, các chất khí, kết tủa, điện li yếu để nguyên dưới dạng phân tử thu được phương trình ion đầy đủ.

+ Lược bỏ những ion không tham gia phản ứng ta được phương trình ion rút gọn.

Các pt ion rút gọn như sau:

+) H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

→ SO42- + Ba2+ → BaSO4 ↓

+) 3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O

→ 3H+ + Fe(OH)3 → Fe3+ + 3H2O

+) NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

→ OH- + HCO3- → CO32- + H2O

+) H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

→ H+ + OH- → H2O ( thỏa mãn).

Vậy đáp án đúng là B

Xem thêm :

Phương trình ion rút gọn h+ + oh-

Câu hỏi liên quan

Câu 1 : Trộn dung dịch X chứa NaOH 0,1M, Ba(OH)2 0,2M với dung dịch Y chứa HCl 0,2M, H2SO4 0,1M theo tỉ lệ nào về thể tích để dung dịch thu được có pH = 13?

câu 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả Lời

nOH- = nNaOH + 2nBa(OH)2 = 0,1VX + 2.0,2VX = 0,5VX (mol)

nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,2VY + 2.0,1VY = 0,4VY (mol)

Ta thấy: pH = 13 > 7 => OH- dư, H+ hết

=> pOH = 14 – 13 = 1 => [OH-] = 10-1 = 0,1M

H+ + OH- → H2O

Bđ: 0,4VY 0,5VX

Pư: 0,4VY → 0,4VY

Sau: 0 0,5VX – 0,4VY

trl1

 

 

=> 0,5VX – 0,4VY = 0,1VX + 0,1VY

=> 0,4VX = 0,5VY

=> VX : VY = 5 : 4

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2 : Tính số ml H2O cần thêm vào 2 lít dung dịch NaOH 1M để thu được dung dịch mới có nồng độ 0,1M.

A. 9000 ml

B. 18000 ml

C. 11000 ml

D. 17000 ml

Trả Lời

Do số mol NaOH không đổi nên ta có: CV = C’V’ => V’ = CV/C’ = 1.2/0,1 = 20 lít

=> Số ml cần thêm là: 20 – 2 = 18 lít = 18000 ml

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3 : Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M và HCl 0,0125 M) thu đ­ược dung dịch X, giá trị pH của dung dịch X là:

A. 1

B. 2

C. 6

D. 7

Trả Lời

Bản chất của phản ứng là sự kết hợp của ion H+ và OH-

H+ + OH- → H2O

0,035 0,03

n(H) + (d­) = 0,035 – 0,03 = 0,005 (mol)

=> [H+] = 0,005/(0,1+0,4) = 0,01M

[H+] = 0,01 = 10-2 (mol/lít) → pH = 2

Đáp án cần chọn là: B