NH4Cl + NaOH

NaOH + NH4Cl Cân bằng phương trình phản ứng hóa học

NaOH + NH4Cl Đây là phương trình phản ứng hóa học khi Đun nóng muối NH4Cl với NaOH Có khí không màu, mùi khai bay ra dưới điều kiện khi nung nóng. Bài viết hướng dẫn các bạn cách viết cũng như trả lời các câu hỏi và bài tập tự luận có liên quan. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Cân bằng phương trình phản ứng

NaOH + NH4Cl -to→ NaCl+ NH3↑ + H2O

Điều kiện phản ứng : Phản ứng xảy ra khi đun nóng.

Cách thực hiện phản ứng

Đun nóng muối NH4Cl với NaOH ta thấy xuất hiện có khí không màu, mùi khai bay ra.

Thông tin thêm

Các muối amoni khác như NH4NO3, (NH4)2SO4 … cũng phản ứng với NaOH giải phóng amoniac.

Các phương trình điều chế NaOH :

– H2O + Ag2S + 4NaCN ⟶ NaOH + NaSH + 2Na[Ag(CN)2]

– H2O + Na2CO3 ⟶ NaHCO3 + NaOH

– H2O + Na2Se ⟶ NaOH + NaHSe

– H2O + Na2S ⟶ NaOH + NaHS

Tìm hiểu thêm :

NH4Cl + NaOH

Câu hỏi liên quan

Ví dụ 1:

Muối nào sau đây phản ứng với NaOH không thu được amoniac?

A. NH4Cl. B. NH4NO3. C. (NH4)2SO4 . D. NaNO3.

Hướng dẫn giải

NaNO3 không phản ứng với NaOH.

Đáp án D.

Ví dụ 2:

Hiện tượng xảy ra khi đun nóng muối NH4Cl với NaOH là

A. Có khí màu nâu đỏ bay ra.

B. Có khí mùi trứng thối thoát ra.

C. Có khí màu vàng lục, mùi xốc thoát ra.

D. Có khí mùi khai thoát ra.

Hướng dẫn giải

NaOH + NH4Cl NaOH + NH4Cl → NaCl+ NH3↑ + H2O | Cân bằng phương trình hóa học NaCl+ NH3 ↑ + H2O

NH3 là khí có mùi khai.

Đáp án D.