NH3Cl

NH3 ra NH4Cl Viết phương trình phản ứng hóa học đã cân bằng

NH3 ra NH4Cl Đây là phương trình phản ứng hóa học Khi đặt hai bình mở nút đựng dung dịch HCl đặc và dung dịch NH3 ở gần nhau thì thấy có “khói” màu trắng dưới điều kiện nhiệt độ. Bài viết củng cố kiến thức cơ bản giúp các bạn giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm cũng như bài tập tự luận có trong các đề thi THPT quốc gia. Mời các bạn cùng theo dõi.

Chú ý :

Cân bằng phương trình phản ứng

NH3 + HCl → NH4Cl

Các phương trình điều chế NH3 :

– PN(NH2)2 ⟶ NH3 + PN(NH)

– HCHO + 2[Ag(NH3)2]OH ⟶ (NH4)2CO3 + 4Ag + 2H2O + 6NH3

– (NH4)2SO4 ⟶ NH3 + NH4HSO4

– (NH4HF2 ⟶ NH3 + 2HF

Điều kiện phản ứng : Nhiệt độ thường

Thực hiện thí nghiệm : Khi đặt hai bình mở nút đựng dung dịch HCl đặc và dung dịch NH3 ở gần nhau thì thấy có “khói” màu trắng.

Do HCl và NH3 là những hợp chất dễ bay hơi nên chúng đã hóa hợp với nhau tạo thành tinh thể muối amoni clorua, chính tinh thể này đã tạo nên hiện tượng “khói”.

NH3Cl

Câu hỏi trắc nghiệm 

Câu 1. Khi dẫn khí NH3 vào bình chứa Cl2 thì phản ứng tạo ra khói trắng. Hợp chất tạo thành có công thức là?

A. N2

B. NH3

C. NH4Cl

D. HCl

Đáp án C
Câu 2. Cho 11,2 lít hỗn hợp khi X gồm N2 và H2 đi qua xúc tác Fe, nung nống để tổng hợp NH3 thu được 10,08 lít hỗn hợp khí Y. Hấp thụ toàn bộ Y vào dung dịch AlCl3 dư, thu được m gam kết tủa. Các thể tích khí đó ở cùng điều kiện. Giá trị của m là

A. 1,3.

B. 2,6.

C. 5,2.

D. 3,9.

Đáp án A
nX = 0,5 mol; nNH3 = nX – nY = 0,5 – 0,45 = 0,05 mol

⇒ nAl(OH)3 = 0,05 /3 ⇒ m = 1,3 g

Câu 3 Nhận định nào sau đây đúng về NH3

(a) Amoni tan tốt trong nước

(b) Là chất khí không màu, không mùi, không vị

(c) Là chất khí không màu, có mùi khai

(d) Amoni có tính bazơ yếu

(e) Amoni là chất khí nhẹ hơn không khí

A. (a); (c); (d); (e)

B. (a); (b); (d); (e)

C. (a); (b); (c); (e)

D. (b); (c); (d); (e)

Đáp án A
Câu 4. Trong các phát biểu dưới đây, chỉ ra phát biểu chưa đúng

A. Các muối amoni đều dễ tan trong nước

B. Các muối amoni khi tan đều điện li hoàn toàn thành ion

C. Các muối amoni khi đun nóng đều bị phân hủy thành amoniac và Axit

D. Có thể dùng muối amoni để đều chế NH3 trong phòng thí nghiệm

Đáp án C
Câu 5. Axit nitric tinh khiết là chất lỏng không màu nhưng khi chúng ta vào trong phòng thí nghiệm lại quan sát thấy lọ Axit nitric đặccó màu nâu vàng hoặc nâu là do.

A. Axit nitric oxi hóa bụi bẩn trong không khí tạo hợp chất có màu

B. Axit nitric tự oxi hóa thành hợp chất có màu

C. Axit nitric bị phân hủy 1 ít tạo NO2 tan lại trong HNO3 lỏng

D. Axit nitric hút nước mạnh tạo dung dịch có màu.

Đáp án D