NH4Cl

NH4Cl ra NH3 Cân bằng phương trình phản ứng hóa học

NH4Cl ra NH3 Đây là phương trình phản ứng nhiệt phân muối amoni clorua ta thấy Tinh thể NH4Cl khi được đun nóng trong ống nghiệm sẽ phân huỷ thành khí NH3 và khí HCl dưới điều kiện > 337,8 độ. Bài viết củng cố cũng như hướng dẫn các bạn trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận liên quan đến phương trình, Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Cân bằng phương trình phản ứng hóa học :

NH4Cl → NH3 + HCl

Các phương trình điều chế NH4Cl :

– Cl2 + 2NH3 ⟶ NH4Cl + NH2Cl

– 2HCl + NH2Cl ⟶ Cl2 + NH4Cl

– CH3Cl + 2NH3 ⟶ NH4Cl + CH3NH2

– HCl + CH3COONH4 ⟶ CH3COOH + NH4Cl

Điều kiện: Nhiệt độ: > 337,8

Cách thực hiện: nhiệt phân muối amoni clorua ta thấy hiện tượng Tinh thể NH4Cl khi được đun nóng trong ống nghiệm sẽ phân huỷ thành khí NH3 và khí HCl.

Xem thêm :

NH4Cl

Câu hỏi trắc nghiệm :

Câu 1. NH3 có thể phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây (các điều kiện coi như có đủ)

A. HCl, NaOH, FeCl3, Cl2.

B. HCl, O2, Cl2, CuO, AlCl3.

C. KOH, HNO3, CuO, CuCl2.

D. H2SO4, PbO, FeO, KOH

Đáp án B
Câu 2. Khi cho NH3 dư tác dụng với Cl2 thu được:

A. N2, HCl

B. N2, HCl, NH4Cl

C. HCl, NH4Cl

D. NH4Cl, N2

Đáp án D
Câu 3. Nhiệt phân muối NH4NO3 ta thu được khí A và H2O. Vậy khí A là:

A. N2

B. N2O

C. NO2

D. N2O5

Đáp án B