Phương trình ion rút gọn AgNO3 + Na3PO4

Phương trình ion rút gọn AgNO3 + Na3PO4 Đầy đủ nhất

Phương trình ion rút gọn AgNO3 + Na3PO4 Dưới đây là những thông tin liên quan đến cách viết phương trình ion và một số bài tập liên quan đến AgNO3 + Na3PO4 từ nhiều nguồn khác nhau. Hãy theo dõi bài viết để dựa vào đó có thể làm bài tập một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

Viết phương trình ion rút gọn của AgNO3 + Na3PO4

Phương trình phản ứng hóa học 

Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 + 3NaNO3

Phương trình ion rút gọn

phương trình ion

Thông tin thêm :

Phương trình ion rút gọn AgNO3 + Na3PO4

Câu hỏi liên quan :

Câu 1 : Cho phương trình hóa học sau : 2Al(OH)3+3H2SO4->Al2(SO4)3+6H2O.Tổng số nguyên tử trong phân tử các chất tạo thành sau phản ứng là

Trả lời 

Là 35

Câu 2 : Lập phương trình hóa học và cho bt tỉ lệ số nguyên tử , số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng Al + O2 –→ Al2O3

Trả lời

4Al + 3O2 ===> 2Al2O3

Tỉ lệ: Số nguyên tử Al : Số phân tử O2 : Số phân tử Al2O3 = 4 : 3 : 2

Câu 3 : Cho 5,6g sắt tác dụng với axit clohidric theo sơ đồ sau :Fe + HCl –→ FeCl2 + H2

a) Lập phương trình hóa học

b) Tính thể tích khí hidro thu đc ở đktc

c) Tính khối lượng axit clohidric cần dùng

Trả Lời

a) PTHH: Fe + 2HCl ===> FeCl2 + H2

b) Số mol Fe: nFe = 5,6 / 56 = 0,1 (mol)

Theo phương trình, ta có: nH2 = nFe = 0,1 (mol)

=> Thể tích H2 thu được: VH2(đktc) = 0,1 x 22,4 = 2,24 lít

c) Theo phương trình, nHCl = 2.nFe = 0,2 (mol)

=> Khối lượng HCl cần dùng là: mHCl = 0,2 x 36,5 = 7,3 (gam)

Câu 4 : cho 6,5g kim loại kẽm tác dụng với axit clohidric (HC1) thu được 13,6g muối kẽm Clorua và 2g khí hidro
a.lập phương trình hóa học của phản ứng
b.tính khối lượng axit Clohidric đã dùng

Trả lời

trả lời 4