Phương trình ion rút gọn AgNO3 + HCl

Phương trình ion rút gọn AgNO3 + HCl

Nội dung bài học Phương trình ion rút gọn AgNO3 + HCl của svnckh hướng dẫn bạn đọc viết phương trình phản ứng phân tử và ion rút gon của AgNO3+ HCl và bao gồm các câu hỏi liên quan trong phần bài tập.

Cách viết phương trình ion rút gọn của AgNO3 + HCl

Phương trình phản ứng

Điều kiện phản ứng xảy ra: Nhiệt độ thường

Sau phản ứng thu được kết tủa trắng AgCl

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

Phương trình ion rút gọn AgNO3+ HCl

Ag+ + Cl- → AgCl↓

Thông tin thêm :

Phương trình ion rút gọn AgNO3 + HCl

Câu hỏi liên quan

Câu 1 :

Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom?

A. Butan

B. Axetilen.

C. Butađien.

D. Isopren.

Trả lời

– Butan không làm mất màu dung dịch brom vì trong butan không chứa liên kết pi ( ).

– Chọn đáp án A.

Câu 2 : Đun nóng C2H5OH ở 170°C, xt: H2SO4 đặc thu được sản phẩm là:

A. C2H4.

B. C5H10.

C. C2H5OC2H5.

D. CH3COOH.

Trả lời

– Đun nóng C2H5OH ở 170°C, xt: H2SO4 đặc thu được sản phẩm là C2H4.

– Chọn đáp án A.

Câu 3 : Công thức phân tử của ankan có tỉ khối hơi so với Hiđro bằng 36 là.

A. C6H14.

B.C4H10.

C.C5H2.

D.C7H16

Trả Lời

Ankan là CnH2n+2 M=36.2=72 suy ra n=5, CTPT là C5H12