Phương trình ion rút gọn NH4Cl + AgNO3

Phương trình ion rút gọn NH4Cl + AgNO3 Chi Tiết Nhất

Phương trình ion rút gọn NH4Cl + AgNO3 được viết khi Nhỏ dung dịch NH4Cl vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3 sẽ tạo thành phương trình phản ứng và từ đó có thể viết được phương trình ion rút gọn. Cùng tìm hiểu với chúng tôi nhé.

Cách viết phương trình ion NH4Cl + AgNO3

Viết phương trình phản ứng

NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl ↓

NH4Cl và AgNO3 là các chất dễ tan và phân li mạnh

NH4Cl → NH4+ + Cl-

AgNO3 → Ag+ + NO3-

Trong dung dịch các ion Ag+ sẽ kết hợp với ion NO3- tạo thành chất kết tủa màu trắng AgCl

Thông tin thêm :

Phương trình ion rút gọn

Ag+ + Cl- → AgCl ↓

Phương trình ion rút gọn NH4Cl + AgNO3

Câu hỏi liên quan

Câu 1 : Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng sau:

a) MgSO4+ KNO3

b) Pb(NO3)2 + H2S

c) Na2SO3+ HCl

d) Fe2(SO4) + KOH

e) Na3PO4 + CaCl2

f) HCl + Ca(OH)2

g) Zn + H2SO4

Trả lời

a) Không phản ứng

b) Pb2++ H2S → PbS + 2H+

c) 2H+ + SO32− → SO2+ H2O

d) Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2

e) 3Ca2++ 2PO43− → Ca3(PO4)2

f) H++ OH− → H2O

g) Zn + 2H+ → Zn2+ + H2

Câu 2 : Trong các muối sau: NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2.Xác định những muối có môi trường trung tính.

Trả lời

Những muối có môi trường trung tính là muối tạo bởi bazơ mạnh và axit mạnh

=> Muối dó là: NaCl, KNO3, Na2SO4.

Câu 3 : Cho các ion sau: K+ ( 0,15 mol); Fe2+ (0,1 mol); NH4+ (0,2mol); H+(0,2 mol); Cl- (0,1 mol); SO42-(0,15 mol); NO3-(0,05 mol); CO32- (0,15 mol). Có 2 dung dịch mỗi dung dịch chứa 2 cation và 2 anion trong các ion trên không trùng nhau. Xác định 2 dung dịch đó.

Trả lời

H+ và CO32- không thể cùng tồn tại trong cùng một dung dịch

Tương tự với Fe2+ ; H+ ; NO3-

Dung dịch 1: Fe2+ ; H+ ; SO42- ; Cl-