Phương trình ion rút gọn H2SO4 + Ba(OH)2

Phương trình ion rút gọn H2SO4 + Ba(OH)2

Phương trình ion rút gọn H2SO4 + Ba(OH)2 được viết từ phương trình phản ứng Ba(OH)2 tác dụng H2SO4 sau phản ứng thu được kết tủa trắng. Hi vọng bài viết này sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức cũng như tài liệu làm sao để giải quyết các bài tập đạt kết quả cao.

Viết phương trình ion rút gọn H2SO4 + Ba(OH)2

Phương trình phân tử 

 

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

 

Phương trình ion rút gọn

 

SO42- + Ba2+ == BaSO4

Phương trình ion rút gọn H2SO4 + Ba(OH)2

Tìm hiểu thêm :

Câu hỏi liên quan

Câu 1. Để nhận biết 2 dung dịch axit trong suốt HCl, H2SO4 người ta sử dụng hóa chất nào sau đây

A. Dung dịch nước vôi trong

B. Quỳ tím

C. Dung dịch muối bari clorua

D. Dung dịch muối nitrat

Đáp án C

Câu 2. Cho các phản ứng sau

1) BaCl2 + H2SO4;

(2) Ba(OH)2 + Na2SO4;

(3) BaCl2 + (NH4)2SO4

(4) Ba(OH)2 + (NH4)2SO4;

(5) Ba(OH)2 + H2SO4;

Các phản ứng có phương trình ion rút gọn: Ba2+ + SO42-→ BaSO4 là:

A. (1), (2), (3)

B. (1), (2), (5)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (2), (4)

Đáp án A

(1) BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

phương trình ion rút gọn: Ba2+ + SO42- → BaSO4

(2) Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaOH

phương trình ion rút gọn: Ba2+ + SO42-→ BaSO4

(3) BaCl2 + (NH4)2SO4→ 2NH4Cl + BaSO4

phương trình ion rút gọn: Ba2+ + SO42- → BaSO4

(4) Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 → BaSO4 + 2NH3 + 2H2O

(5) Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

Câu 3. Trung hòa vừa đủ 250ml dung dịch Ba(OH)2 1M với dung dịch H2SO4 15%. Khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng là:

A. 163,3 gam

B. 326,6 gam

C. 217,7 gam

D. 312,6 gam

Đáp án A

nBa(OH)2 = 0,25 mol

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

0,25 0,25 mol

Khối lượng H2SO4 đã dùng là:

mddH2SO4 = (0,25.98).100%/15% = 163,3 gam