Phương trình ion rút gọn HClO + KOH

Viết Phương trình ion rút gọn HClO + KOH

Phương trình ion rút gọn HClO + KOH được svnckh hướng dẫn các bạn cách viết phương trình ion rút gọn từ phương trình phân tử giữa axit yếu HClO và bazo mạnh KOH khi cho HClO tác dụng KOH một cách chính xác nhất, cũng như Phương trình ion thu gọn HClO + KOH. Mời các bạn cùng tham khảo.

Cách viết phương trình ion rút gọn HClO + KOH

Phương trình phân tử của phản ứng HClO + KOH

HClO + KOH → KClO + H2O

Phương trình ion rút gọn HClO + KOH

HClO + OH- → CIO- + H2O

Tìm hiểu thêm :

Phương trình ion rút gọn HClO + KOH

Câu hỏi liên quan

Câu 1 : Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:

A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch.

B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch là lớn nhất.

C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li.

Hướng dẫn

Đáp án C. Vì chỉ rõ các ion nào đã tác dụng với nhau làm cho phản ứng xảy ra.

Câu 2 : Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li là gì? Lấy các ví dụ minh hoạ?

Hướng dẫn

– Sau phản ứng tạo thành chất kết tủa

Na2CO3 + CaCl2 → 2NaCl + CaCO3 ↓

2Na+ + CO3- + Ca2+ + 2Cl- → 2Na+ + 2Cl- + CaCO3 ↓

Ca2+ + CO3- → CaCO3 ↓

– Sau phản ứng tạo thành chất dễ bay hơi

Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S ↑

2Na+ + S2- + 2H+ + 2Cl- → 2Na+ + 2Cl- + H2S ↑

2H+ + S2- → H2S ↑

– Sau phản ứng tạo thành chất điện li yếu

2CH3COONa +H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4

2CH3COO- + 2Na+ + 2H+ + SO42- → 2CH3COOH +2Na+ + SO42-

CH3COO- + H+ → CH3COOH

Câu 3 : Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho phản ứng sau:

Tạo thành chất kết tủa

Hướng dẫn

Tạo thành chất kết tủa:

1/ AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Ag+ + Cl- → AgCl

2/ K2SO4 + Ba(OH)2 → 2KOH + BaSO4

Ba2+ + SO42- → BaSO4

3/ Na2CO3 + MgCl2 → 2NaCl + MgCO3

Mg2+ + CO32- → MgCO3