Viết phương trình ion rút gọn H2SO4 + NaOH

Viết phương trình ion rút gọn H2SO4 + NaOH được chúng tôi gửi đến cách viết phương trình ion từ phương trình phân tử giúp cho các bạn giải quyết bài tập được đơn giản hơn và đạt điểm số cao. Mời các bạn cùng theo dõi.

Cách viết phương trình ion rút gọn H2SO4 + NaOH

Cho phương trình phản ứng: 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O. Phương trình ion rút gọn của phản ứng trên là

câu 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đáp án đúng là A. OH- + H+ —> H2O

Viết phương trình ion rút gọn H2SO4 + NaOH

Xem thêm :

Câu hỏi liên quan

Câu 1 : Dãy gồm các chất đều là chất điện li mạnh?

câu 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án D

Dãy gồm các chất đều là chất điện li mạnh là H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.

Đối với các đáp án còn lại:

A. Loại vì NH3 là chất điện li yếu.

B. Loại vì H3PO4 là chất điện li yếu.

C. Loại vì CH3COOH là chất điện li yếu

Lưu ý:

– Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

+ Các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH…
+ Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3…

– Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

+ Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,…
+ Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,…
+ Hầu hết các muối.

Câu 2 : Các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là:

câu hỏi 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án A

Câu 3 : Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối nitrat nào thì không thấy kết tủa?

câu hỏi 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án D