hình ảnh đẹp

Phương trình ion rút gọn và phương trình phân tử của BaCl2 + H2SO4

Phương trình ion rút gọn và phương trình phân tử của BaCl2 + H2SO4 hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình phản ứng BaCl2 tác dụng với H2SO4 và đưa ra các câu hỏi liên quan đến phương trình ion của BaCl2 + H2SO4. Mời các bạn theo dõi.

Cách viết phương trình ion của BaCl2 + H2SO4

Phương trình phân tử BaCl2 tác dụng H2SO4

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

BaCl2 tác dụng H2SO4 là các chất dễ tan và phân li mạnh

Phương trình ion

Ba2+ + Cl- + H+ + SO42- → BaSO4↓ + H+ + Cl-

Tìm hiểu thêm :

hình ảnh đẹp

Câu hỏi liên quan

Câu 1 : Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M có chứa số mol ion OH– bằng số mol ion H+ có trong 200 ml dung dịch H2SO4 1M?

Đáp án 

nH2SO4= 0,2(mol)

H2SO4→ 2H+ + SO42-

nOH− = nH+ = 2nH2SO4= 2.0,2 = 0,4 (mol)

Ba(OH)2→ Ba2+ + 2OH−

nBa(OH)2=12nOH−=12.0,4=0,2(mol)

VBa (OH)2 = n : CM = 0,2 : 0,5 = 0,4 ( l )

Câu 2. Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các cặp chất sau (nếu có)

a) KNO3 + KCl

b) KOH + HNO3

c) Cu(OH)2+ HCl

d) Fe2(SO4)3 + NaOH

e) FeS + HCl

f) KHCO3 + HCl

g) KHCO3 + KOH

h) K2CO3 + NaCl

i) CuSO4 + Na2S

Đáp án 

a. Không xảy ra

b. KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O

c. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2+ H2O

Cu(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4

Fe2+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

f. KHCO3+ HCl → KCl + CO2↑ + H2O

HCO3- + H+ → CO2↑ + H2O

g. KHCO3+ KOH → K2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

h. Không xảy ra

i. CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS↓