hóa

Viết Phương trình ion rút gọn BaCO3 + H2SO4

Phương trình ion rút gọn BaCO3 + H2SO4 được chúng tôi gửi đến các bạn với nội dung cách viết phương trình ion rút gọn từ phương trình phân tử và câu hỏi liên quan đến Phương trình ion rút gọn BaCO3 + H2SO4. Mời các bạn cùng tìm hiểu để giải quyết các bài tập được dễ dàng hơn.

Viết phương trình ion rút gọn BaCO3+ H2SO4

Phương trình phản ứng dưới dạng phân tử

BaCO3 + H2SO4 → H2O + CO2↑ + BaSO4↓

PHương trình ion thu gọn

2H+ + CO32- + Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓ + H2O + CO2↑

Tìm hiểu thêm :

hóa

Câu hỏi liên quan

Câu 1 :

Phương trình ion rút gọn 2H+ + CO32- → CO2↑ + H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hóa học nào sau đây?

A. HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O.
B. 2HCl + Ca(HCO3)2 → CaCl2 + 2CO2 + 2H2O
C. H2SO4 + BaCO3 → BaSO4 + CO2 + H2O
D. 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng: D

Giải chi tiết:

A. HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O

=> PT ion rút gọn: H+ + HCO3- → H2O + CO2

B. 2HCl + Ca(HCO3)2 → CaCl2 + 2CO2 ↑ + 2H2O

=> PT ion rút gọn: H+ + HCO3- → H2O + CO2

C. H2SO4 + BaCO3 → BaSO4 + CO2 + H2O

=> PT ion rút gọn: 2H+ + CO32- + Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓ + H2O + CO2↑

D. 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2

=> PT ion rút gọn: 2H+ + CO32- → H2O + CO2

Câu 2 :

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn cho fe vào dung dịch HNO3 loãng

Hướng dẫn giải

(1) Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2↑ + 3H2O

⇒ Fe + 6H+ + 3NO3- → Fe3+ + 3NO2↑ + 3H2O

(2) Fe + 4HNO3→ Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

⇒ Fe + 4H+ + NO3− → Fe3+ + NO + 2H2O

Câu 3 : Viết phương trình phản ứng dưới dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng sau:

a) HCl + NaHCO3 →

b) HCl + Ca(HCO3)2 →

c) H2SO4 + CaCO3 →

d) HCl + Na2CO3 →

Hướng dẫn giải

a) HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O

=> Phương trình ion rút gọn:

H+ + HCO3- → H2O + CO2

B. 2HCl + Ca(HCO3)2 → CaCl2 + 2CO2 ↑ + 2H2O

=> Phương trình ion rút gọn:

H+ + HCO3- → H2O + CO2

C. H2SO4 + BaCO3 → BaSO4 + CO2 + H2O

=> Phương trình ion rút gọn:

2H+ + CO32- + Ca2+ + SO42- → CaSO4 ↓ + H2O + CO2↑

D. 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2

=> Phương trình ion rút gọn:

2H+ + CO32- → H2O + CO2