Phương trình ion rút gọn NaOH + HCl

Cách làm : Phương trình ion rút gọn NaOH + HCl

Bài viết bao gồm cách Phương trình ion rút gọn khi cho NaOH + HCl, phương pháp giải và các câu hỏi liên quan. Hi vọng qua bài viết các bạn có thể giải quyết các bài tập liên quan đến cách viết phương trình ion rút của NaOH + HCl, Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Cách chuyển đổi các phương trình phân tử sang phương trình ion rút gọn:

+ Chuyển tất cả các chất vừa dễ tan, vừa điện li mạnh thành ion, các chất khí, kết tủa, điện li yếu để nguyên dưới dạng phân tử thu được phương trình ion đầy đủ.

+ Lược bỏ những ion không tham gia phản ứng ta được phương trình ion rút gọn.

Viết phương trình ion NaOH + HCl

Phương trình hóa học

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Phương trình ion thu gọn là

H+ + OH- → H2O

Thông tin thêm :

Phương trình ion rút gọn NaOH + HCl

Câu hỏi liên quan :

Câu 1 : Phương trình nào sau đây là phương trình ion rút gọn của phản ứng giữa NaOH với HCl trong dung dịch?

câu trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Đáp án C

NaOH —> Na+ + OH-

HCl —> H+ + Cl-

Phương trình phân tử : NaOH + HCl → NaCl + H2O

Phương trình ion rút gọn : H+ + OH- → H2O

Câu 2 : Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một amin X no, đơn chức, mạch hở bằng khí oxi vừa đủ thu được 1,2 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O và N2. Số đồng phân bậc 1 của X là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Trả lời

trả lời 2