phương trình ion rút gọn

Phương trình ion rút gọn NH4Cl + NaOH

Phương trình ion rút gọn NH4Cl + NaOH là gì? Khi Cho NH4Cl tác dụng với dung dịch NaOH, điều kiện: Nhiệt độ. Hãy cùng chúng tôi đi viết phương trình phản ứng khi cho NH4Cl + NaOH rồi từ đó có thể viết được phương trình ion rút gọn của phản ứng nhé.

Viết phương trình ion rút gọn NH4Cl + NaOH

Khi cho NH4Cl tác dụng với dung dịch NaOH, xuất hiện bọt khí có mùi khai do khí Amoniac (NH3) sinh ra điều kiện xảy ra : nhiệt độ

Phương trình phản ứng NH4Cl + NaOH

NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl

Phương trình ion rút gọn NH4Cl+ NaOH

NH4+ + OH− → NH3 + H2O

Tìm hiểu thêm :

phương trình ion rút gọn

Câu hỏi liên quan :

Câu 1 : Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom?

A. Butan

B. Axetilen.

C. Butađien.

D. Isopren

Trả lời 

– Butan không làm mất màu dung dịch brom vì trong butan không chứa liên kết pi ( ).

– Chọn đáp án A.

Câu 2 : Đun nóng C2H5OH ở 170°C, xt: H2SO4 đặc thu được sản phẩm là:

A. C2H4.

B. C5H10.

C. C2H5OC2H5.

D. CH3COOH.

Trả lời

– Đun nóng C2H5OH ở 170°C, xt: H2SO4 đặc thu được sản phẩm là C2H4.

– Chọn đáp án A.

Câu 3 : Công thức phân tử của ankan có tỉ khối hơi so với Hiđro bằng 36 là.

A. C6H14.

B.C4H10.

C.C5H12.

D.C7H16

Trả Lời

Ankan : CnH2n+2

MAnkan = 36 . 2 = 72

⇒12n + 2n + 2 = 72

⇒ n = 5

⇒Ankan là C5H12

Chọn phương án C