phương trình ion rút gọn al(oh)3 + naoh

Phương trình ion rút gọn Al(OH)3 + NaOH như thế nào?

Phương trình ion rút gọn Al(OH)3 + NaOH được viết như thế nào? khi Nhỏ dung dịch Al(OH)3 vào ống nghiệm đựng dung dịch NaOH. Bài viết này bao gồm phương trình hóa học, phương trình ion rút gọn và một số câu hỏi liên quan. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Viết phương trình ion rút gọn Al(OH)3 + NaOH

Nhỏ dung dịch Al(OH)3 vào ống nghiệm đựng dung dịch NaOH sẽ tạo thành phương trình phản ứng.

Phương trình phản ứng Al(OH)3 + NaOH

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Phương trình ion rút gọn Al(OH)3 + NaOH

Al(OH)3 + OH− → AlO2− + 2H2O

Vì Al(OH)3 là chất điện li yếu, nên khi viết phương ion thu gọn ta phải giữ nguyên

Xem thêm :

phương trình ion rút gọn al(oh)3 + naoh

Câu hỏi liên quan

Câu 1 : Cho các phương trình hóa học sau:

(a) ZnS + 2HCl → ZnCl2 + H2S↑

(b) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S↑

c) 2AlCl3+ 3Na2S + 6H2O → 2Al(OH)3↑+ 3H2S↑ + 6NaCl

(d) BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2S↑

Phương trình hóa học có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ → H2S

Hướng dẫn giải

(a) PT thu gọn là ZnS↓ + 2H+ → Zn2+ + H2S↑

(b) PT thu gọn là S2- + 2H+ → H2S↑

(c) PT thu gọn là 2Al3+ + 3S2- + 6H2O → 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑

(d) PT thu gọn là Ba2+ + S2- + 2H+ + SO42- → BaSO4↓ + H2S↑

→ có 1 phương trình ion rút gọn trùng với pt ion rút gọn

Câu 2 : Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các cặp chất sau:

(a) Na3PO4 + K2SO4

(b) C6H5ONa + H2O

(c) BaHPO4+ H3PO4

(d) Ca(HCO3)2 + NaOH

(e) HCOONa + H2SO4

Hướng dẫn giải

a) Không phản ứng

b) 2HCl + Na2HPO4 → 2NaCl + H3PO4

HPO42− + 2H+ → H3PO4

c) BaHPO4 + H3PO4 → Ba(H2PO4)2

HPO42− + H3PO4 → 2H2PO4−

d) Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

Ca2+ + HCO3−+ OH− → CaCO3+ H2O

e) 2HCOONa + H2SO4 → 2HCOOH + Na2SO4

HCOO- + H+ → HCOOH

Câu 3 : Cho các chất : Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH, viết phương trình phản ứng hóa học.

Hướng dẫn giải

Các chất vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng với NaOH là Al, Al2O3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3

2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2↑

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

NaHS + NaOH → Na2S + H2O

2 KHSO3 + 2 NaOH → 2 H2O + K2SO3 + Na2SO3

(NH4)2CO3 + 2 NaOH → Na2CO3 + 2 NH3 + 2H2O

Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bài viết ” Phương trình ion rút gọn Al(OH)3 + NaOH “ Hi vọng sẽ giúp cho các bạn có thêm những thông tin hữu ích khi giải quyết được các bài tập quan trọng.