Phương trình ion thu gọn của phản ứng cho biết điều gì

Câu Hỏi : Phương trình ion thu gọn của phản ứng cho biết điều gì?

Phương trình ion thu gọn của phản ứng cho biết điều gì? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn học sinh quan tâm bởi trong các đề thi chính câu hỏi này khiến các em học sinh thắc mắc và mất nhiều thời gian nhất. Cùng đi tìm hiểu với chúng tôi ở câu trả lời dưới đây nhé.

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

A. Không tồn tại phân tử trong dd các chất điện li.

B. Nồng độ các ion trong dung dịch

C. Các ion tồn tại trong dung dịch

D. Bản chất của phản ứng trong dd các chất điện li.

Câu trả lời

Chọn D

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

Ví dụ: phản ứng HCl + NaOH = NaCl + H2O

Bản chất là do: H+ + OH- = H2O

Bạn có biết :

Phương trình ion thu gọn của phản ứng cho biết điều gì

Câu hỏi liên quan

Câu 1 : Hiđroxit nào sau đây không phải là hiđroxit lưỡng tính?

A. Al (OH )3

B. Cr ( OH ) 3

C. Ba ( OH ) 2

D. Pb ( OH ) 2

Lời giải:

Chọn C

Ba(OH)2 là bazơ mạnh.

Câu 2 : Theo A-rê-ni-ut, axit là

A. Chất khi tan trong nước phân li ra anion H+

B. Chất khi tan trong nước phân li ra cation H+

C.Chất khi tan trong nước phân li ra anion OH-

D. Tất cả đều sai

Lời giải

Chọn B

Câu 3 : Trộn hai thể tích bằng nhau của dung dịch HNO3 và dung dịch NaOH có cùng nồng độ mol/l. Giá trị pH của dung dịch sau phản ứng là

A. PH = 2

B. PH = 7

C. PH > 7

D. PH < 7

Lời giải

Chọn B

Do hai dung dịch HNO3 và NaOH có cùng thể tích và cùng nồng độ nên chúng có cùng số mol (x mol).

HNO3 + NaOH —> NaNO3 + H2O

x               x

Vậy dung dịch sau phản ứng có pH = 7.