nội dung

Sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng của đường tròn

Sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng của đường tròn nằm ở chương 2 hình học toán lớp 9 chúng tôi tổng hợp những kiến thức cơ bản nhất. Bao gồm những công thức, quy tắc và cách làm hữu hiệu nhất để giải bài tập với các dạng toán khác nhau ở phần kiến thức này.

Định nghĩa đường tròn :

Đường tròn tâm O bán kính R, kí hiệu (O;R), là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R.

đường tròn

Nếu A nằm trên đường tròn (O;R) thì OA=R
Nếu A nằm trong đường tròn (O; R) thì OA<R
Nếu A nằm ngoài đường tròn (O;R) thì OA>R.

 Định lí về sự xác định một đường tròn

Qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn.

Tâm O của đường tròn đi qua ba điểm A, B, C là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác ABC.

định nghĩa đường tròn

Khái niệm căn bậc 3, tính chất và biểu thức của căn bậc 3

Rút gọn biểu thức lớp 9 căn thức bậc 2 và bài tập vận dụng

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc 2

Tính chất đối xứng của đường tròn

a) Tâm đối xứng

Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó.

b) Trục đối xứng

Đường tròn là hình có trục đối xứng. Bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn.

Chú ý:
* Trong tam giác vuông trung điểm cạnh huyền là tâm đường tròn ngoại tiếp.

* Trong tam giác đều , tâm đường tròn ngoại tiếp là trọng tâm tam giác đó.

Các dạng toán thường gặp:

Dạng 1: Chứng minh các điểm cho trước cùng thuộc một đường tròn.

Phương pháp:

Chứng minh các điểm cho trước cùng cách đều một điểm nào đó. Điểm đó chính là tâm của đường tròn

Dạng 2: Xác định vị trí tương đối của một điểm đối với một đường tròn

Phương pháp:

Để xác định vị trí của điểm M đối với đường tròn ( O ;R) ta so sánh khoảng cách OM với bán kính R theo bảng sau:

vị trí tương

Dạng 3: Xác định tâm và tính bán kính đường tròn ngoại tiếp

Phương pháp:

Ta thường sử dụng các kiến thức

– Sử dụng tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông.

– Dùng định lý Pytago.

– Dùng hệ thức lượng về cạnh và góc trong tam giác vuông.

lý thuyết

Bài tập vận dụng:

bài 1 :

bài tập 1

bài tập 2

xem thêm:

Bảng lượng giác là gì? Cấu tạo của bảng lượng giác

Các hình thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Đồ thị hàm số y = ax + b ( a # 0 ) là gì? Bài tập vận dụng